https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

http://tf7jvn.law112.com

http://xbpbpd.law112.com

http://tx7jpt.digitawl.com

http://vf7zdl.vivomeuidolo.com

http://bnrvzd.247hotspot.com

http://ztnbdh.ray-gard.com

http://zdhlx7.takeonberlin.com

http://fr7tvb.dhtruud.com

http://jx7jvr.zoinlove.com

http://f7zn9h.zacharybabin.com

乌市喀什东路生药厂家属院私家车挡路 消防车“干瞪眼”

亚心网讯(记者 石丰森)5月4日凌晨,乌市喀什东路生药厂家属院一居民家起火,消防官兵前往救援,但由于小区门口一侧道路停满私家车,导致消防车无法进入小区,最终消防官兵“曲里拐弯”铺设了100米水带才将火扑灭。 

老人家中失火 消防车拐不进小区 

当天上午,记者来到该家属院,起火的是5号楼一户4楼居民家,厨房内黑乎乎一片,门窗和物品都被烧毁,其它几个房子里到处是灰烬,房中居住的老人已被家人接到别处。叶玉奇住在老人家对门,他家的客厅、卧室、厨房都落有一层厚厚的黑灰,房间内的墙体也被烧黑。 

“我们搀着老人下楼的时候急匆匆地,都没来得及关门,所以我家成这样了。”叶玉奇说。 

“咚咚咚……”4日凌晨2时50分许,刚刚入睡的叶玉奇突然听到有人不停拍着自家防盗门,“我刚开门,便有一股浓烟蹿了进来,看到对门居住的老人站在门口,而对门房中蹿起了火苗。”叶玉奇说,出于本能,他迅速蹲下,赶紧将老人拉进屋内。得知老人在厨房做饭时起火,便迅速拨打了119。 

叶玉奇说,想着火势会越来越大,待在房中也不是办法,便叫醒了妻子一起下楼。“我们对门的老人70多岁,平时独自一人居住。”他边搀扶老人下楼,边拍门提醒三楼住户。行至二楼时,民警到达现场,帮忙将老人送至楼下。 

“我拨打了119几分钟后,消防人员就赶到了,但只有一辆体积较小的运兵车进来了,拉水的消防车却被困在小区门口。”叶玉奇说,小区门口原本是双向两车道,但一到晚上道路左侧就停满了车,导致消防车无法进入,“从喀什东路到我们小区要经过一条路然后右拐,由于路的左边停的全是车,私家车还可以右拐,但消防车车体较大,拐不进来。” 

去年小区也发生过类似情况 

4日上午,记者在现场看到,从喀什东路进入生药厂家属院的路有六七米宽。过桥后,往前直行是博雅馨园小区,往右拐是叶玉奇居住的生药厂家属院。 

记者走访了解到,4日凌晨火灾发生后,由于车辆无法右拐,消防车停在了小桥处,消防官兵开始铺设水带,向西侧铺了50余米,又向南侧铺设了 50余米,才靠近起火点将火扑灭。 

“小桥附近道路下午就开始有人停车了,到了晚上路一侧停的全是车。”在附近居住的王亚军说,他也觉得把车停在此处有些不合理,“除了桥面道路上有人停车外,有些人还会把车停在道路边。” 

叶玉奇说,如果救援车辆能开到单元楼前展开救援,可能火扑灭得更早,损失会小一些。 

居住在 5号楼3单元的吴先生说,去年,该单元地下室也曾经着过火,也是因为消防车无法右拐进入小区,消防车最后直行停在了东侧小区,然后铺设消防带进行救援。记者从出警的乌市公安消防支队喀什东路中队获悉,当日救援时,确实是因消防车无法右拐进小区才铺设的水带。 

生药厂家属院为无物业小区,记者在家属院采访时了解到,小区停车位并不紧张。负责博雅馨园物业的新疆华源物业管理有限公司工作人员介绍,博雅馨园小区停车位也不紧张,停在道路左侧的私家车多是附近小区业主的以及到附近购物居民的,今后如有人再在此处停放车辆他们会进行提醒。“上午就有两人将车停在路边,我们提醒后车开走了”。


责任编辑: 邵振彤
辛家沟镇 三峡镇 柴岗乡 南坎 钟鼓潭 集北工业区 团结南路南口 东海乡 盘石 砖路镇 佳冬乡 五二一医院 德卧镇 乔尔玛 武城 卡诺尔 乌拉盖牧场 大忠桥镇 木城彝族傈僳族乡 已更名为香格里拉县 后官寨乡 石磷街道 阿塔卡马沙漠利 津滨大道唐家口新村六段 王串场芳景里
清真早餐加盟 早点工程加盟 早点面条加盟 早点加盟连锁店 早点加盟小吃
早点店加盟 早餐加盟排行榜 娘家早餐加盟 美式早餐加盟 港式早点加盟
早餐馅饼加盟 酒店加盟 早餐工程加盟 早点夜宵加盟 全福早餐加盟
酒店加盟 湖南特色早点加盟 早点加盟品牌 亿家乐早餐加盟 安徽早点加盟